შეხვედრის დანიშვნა სავიზო აპლიკაციის ჩასაბარებლად

მოკლევადიან ან გრძელვადიან ვიზაზე განაცხადისთვის შეხვედრის დასანიშნად, გამოაგზავნეთ შეტყობინება შემდეგ ელ. მისამართზე : consulat.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr

შეხვედრები ინიშნება ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით 10 სთ-დან 12:30 სთ-მდე და 14 სთ-დან 17:30 სთ-მდე, ხოლო პარასკევს 10 სთ-დან 12:30 სთ-მდე და 14 სთ-დან 16 სთ-მდე.

მოთხოვნის ჩაბარების ვადები : ვიზების მოთხოვნა ჩაბარებულ უნდა იქნას დაგეგმილი გამგზავრების თარიღამდე მაქსიმუმ 3 თვით და მინიმუმ 15 დღით ადრე. გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა, საკონსულოს განკარგულებაშია 15 დღე მოკლევადიანი სავიზო მოთხოვნის განსახილველად. განხილვის საშუალო ვადა 5 სამუშაო დღეა, თუმცა დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენამ შესაძლოა ეს ვადა გაახანგრძლივოს.

გრძელვადიანი ვიზის მოთხოვნის მიზნით შემოტანილი საბუთების განხილვის დრო ხშირად აჭარბებს 15 დღეს და შეიძლება გაგრძელდეს 2 თვემდე (გამონაკლის შემთვხევაში განხილვის ვადამ შეიძლება გადააჭარბოს 2 თვეს ზოგიერთი სპეციფიური პროცედურებისთვის რომელთა შესახებაც ვიზის მთხოვნელები ინფორმირებულები იქნებიან).

ყურადღება :

  • დამადასტურებელი საბუთები :

წარსადგენი საბუთების გადამოწმებისა და შეხვედრის დანიშვნის შემდეგ, აპლიკანტები პირადად უნდა გამოცხადდნენ სავიზო სამსახურში მათი მოგზაურობის შესაბამისი დოკუმენტაციით, რომელიც მოცემულია საჭირო საბუთების ჩამონათვალში. საბუთები წარდგენილი უნდა იყოს ორ ეგზემპლარად : ორიგინალი და ქსეროასლი. ორიგინალები მოქალაქეებს უკან დაუბრუნდებათ.

როგორიც არ უნდა იყოს მოგზაურობის მოტივი, საფრანგეთიდან გამოგზავნილი დოკუმენტები (საქმიანი მოწვევა, კერძო ან ოჯახური მოწვევა, სასტუმროს ჯავშანი და ა.შ.) არ მიიღება არც ფაქსით და არც ელექტრონული ფოსტით საკონსულო განყოფილებაში, არამედ ეს დოკუმენტები მიღებული უნდა იყოს პირადად მოქალაქეების მიერ, იქნება ეს განაცხადის შემოტანამდე თუ შემოტანის შემდეგ.

ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით მიიღება მხოლოდ საკონსულო სამსახურის მიერ დოსიეს განხილვის შემდეგ მოთხოვნილი დამატებითი საბუთები.

ანონიმური წერილები და საბუთები, რომელთა ავტორის იდენტიფიცირება შეუძლებელია, არ განიხილება.

ვიზაზე განაცხადის მსურველებს მოეთხოვებათ, ყურადღება გაამახვილონ დოსიეს შედგენაზე. რომელიმე საბუთის არქონა დააგვიანებს მოთხოვნის განხილვას. არასრული დოსიე უარყოფითი გადაწყვეტილების საფუძველი შეიძლება გახდეს. დამატებითი დოკუმენტის წარდგენაზე უარის თქმამაც შესაძლოა, ვიზაზე უარი გამოიწვიოს.

ვიზის მთხოვნელის პასპორტის მოქმედების ვადა მინიმუმ სამი თვით უნდა აღემატებოდეს დაგეგმილი მოგზაურების დასრულების თარიღს.

სამოგზაურო დაზღვევის ხანგრძლივობა 15 დღით უნდა აღემატებოდეს გამიზნული მოგზაურობის ხანგრძლივობას.

სასტუმროში გაჩერების შემთხვევაში, საცხოვრებლის დამადასტურებელი საბუთი შესაძლებელია იყოს ან სასტუმროს ჯავშანი, ან საბუთი, რომელიც ადასტურებს, რომ აპლიკანტს აქვს ფინანსური სახსრები, რათა თავი უზრუნველყოს საცხოვრებლით (120 ევრო დღიურად). კერძო პირთან ცხოვრების შემთხვევაში, კვლავ ძალაში რჩება მოწვევის « Attestation d’accueil » წარდგენის წესი.

  • სავიზო განაცხადის მიუღებლობის შემთხვევები:

საბუთები არ მიიღება შემდეგ შემთხვევებში:
• აპლიკანტის საცხოვრებელი ადგილი არ არის საკონსულო ოლქის (საქართველო) ფარგლებში;
• საფრანგეთი ან მის მიერ წარმოდგენილი რომელიმე ქვეყანა არ არის მოგზაურობის ძირითადი მიმართულების ან, ძირითადი მიმართულების ქვეყნის არ არსებობის შემთხვევაში, პირველი შესვლის ქვეყანა;
• ანკეტის არქონა, არასრულად შევსებული ან ხელმოუწერელი ანკეტა;
• დადგენილი ნორმების შესაბამისი ფოტოსურათების არ წარმოდგენა;
• წარმოდგენილ სამოგზაურო დოკუმენტს არ აღიარებს საფრანგეთი ან არ აქვს საკმარისი მოქმედების ვადა;
• აპლიკანტს არ აქვს საბუთების შესწავლის გადასახადის შესაბამისი თანხა ან გადასახადისგან გათავისუფლებისთვის საჭირო დამადასტურებელი საბუთები.

  • განხილვის ვადები :

განაცხადის შემოტანის შემდეგ, საკონსულო სამსახურს 15 დღე აქვს განკარგულებაში მოკლევადიანი ვიზის, ხოლო ორი თვე - გრძელვადიანი ვიზის მოთხოვნის შესასწავლად. თუმცა, მოკლევადიანი ვიზის მთხოვნელები პასუხს იღებენ საბუთების შემოტანიდან ძირითადად 5 სამუშაო დღის ვადაში, ხოლო გრძელვადიანი ვიზის დოსიეს განხილვის ვადა, ზოგადად, ერთიდან სამ კვირამდე მერყეობს. საბუთების შემოტანის დროს მათ ეცნობებათ დღე, როდესაც უნდა მობრძანდნენ პასუხის გასაგებად. როდესაც დოსიეს შესწავლა მოითხოვს უფრო გრძელ ვადას, სავიზო სამსახური ცდილობს ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს აპლიკანტს.

სასწრაფო ან განსაკუთრებული შემთხვევები შეგიძლიათ გვაცნობოთ ფაქსით ელექტრონული ფოსტით consulat.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr.

  • თაღლითობა, ყალბი დოკუმენტები, თვითმარქვია შუამავლები :

ვიზაზე განაცხადის მსურველებს მოვუწოდებთ, ყურადღება გაამახვილონ შემდეგ პუნქტებზე:

- საფრანგეთის საელჩოს საკონსულო განყოფილებას არ ჰყავს ნდობით აღჭურვილი წარმომადგენელი და საბუთების შესწავლის მომსახურების თანხის გარდა არ იღებს სხვა ანაზღაურებას. კერძო შუამავლების შემოთავაზებებს ნუ გამოეხმაურებით. მათ არანაირი ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ საკონსულოს გადაწყვეტილებებზე, თქვენ კი შესაძლოა მოხვდეთ შავ სიაში.
- ნებისმიერი ცრუ ინფორმაცია ან გაყალბებული საბუთის წარმოდგენა იწვევს ვიზაზე უარს და განმცხადებლის შავ სიაში შეტანას.
- თაღლითობის შემთხვევაში, შესაძლებელია მომწვევებისა და პასუხისმგებელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება და შედეგად, მათი შავ სიაში შეყვანა.

  • უარი ვიზაზე :

ვიზაზე უარყოფითი გადაწყვეტილება აპლიკანტებს ეცნობებათ კანონით დადგენილი ანკეტის საშუალებით პასპორტის გატანის დროს. აღნიშნულ ანკეტაში მითითებულია უარის მიზეზი, ასევე გასაჩივრების გზები, რომლითაც შეუძლიათ ისარგებლონ აპლიკანტმა ან აპლიკაციით პირდაპირ დაინტერესებულმა ნებისმიერმა სხვა პიროვნებამ.

გამოქვეყნებულია 25/02/2021

გვერდის დასაწყისი